Jak udokumentować nabycie towaru na targowisku?

Jak udokumentować nabycie towaru na targowisku?

Przedsiębiorcy zajmujący się handlem często nabywają towary od osób fizycznych nieprowadzących działalności. W takim przypadku pojawia się problem, jak udokumentować nabycie towaru. Nabywca nie otrzyma takich dokumentów jak faktura czy rachunek, gdyż osoby nieprowadzące działalności gospodarczej nie mają obowiązku ich wystawiania. Dowód wewnętrzny jest wprawdzie dowodem księgowym, jednak zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia PKPiR wykorzystuje się go jako dowód zakupu towaru jedynie przy:

● zakupie, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt;

● zakupie od ludności, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0);

● zakupie od ludności odpadów poużytkowych stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że zakupu innych towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży, a zatem będących towarem handlowym, nie można dokumentować za pomocą dowodów wewnętrznych. Rozwiązaniem problemu może być sporządzenie umowy sprzedaży.

Podkreślić jednak należy, że aby umowa sprzedaży mogła stanowić dowód księgowy, musi stwierdzać fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.

Dokonując zakupu na podstawie umowy sprzedaży, nabywca nie może zapominać o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli bowiem wartość umowy przekroczy 1000 zł, u nabywcy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym nabywca jest zobowiązany w terminie 14 dni uiścić podatek w wysokości 2 proc. wartości umowy oraz złożyć formularz PCC-3 w urzędzie skarbowym.

Źródło: Artykuł