Inspekcja sprawdzi wypłatę pensji

Inspekcja sprawdzi wypłatę pensji

W 2012 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi 88 tys. kontroli. Sprawdzone zostaną 
m.in. place budowy oraz firmy przeprowadzające remonty dróg (w tym w szczególności w 
zakresie czasu pracy i wypłaty wynagrodzeń). Inspektorzy zbadają także np. czas prowadzenia 
pojazdów, przerw i odpoczynku kierowców. Wzmożony nadzór będzie dotyczył zakładów różnych 
branż, w których występują zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, liczne przypadki 
chorób zawodowych oraz wypadki przy pracy. 

W trakcie rutynowych kontroli inspektorzy skupią się m.in. na przestrzeganiu przepisów o 
wynagrodzeniach i czasie pracy. Będą też sprawdzać, czy pracodawcy w sposób właściwy 
udzielają urlopów wypoczynkowych, zatrudniają młodocianych oraz przestrzegają uprawnień 
pracowników związanych z rodzicielstwem.

Kontrole PIP w 2012 r.

Opracował: Łukasz Guza