Fiskus może zająć udziały przedsiębiorstwa

Fiskus może zająć udziały przedsiębiorstwa

Procedury 
Egzekucja z udziału w spółce z o.o. jest jednym ze środków egzekucyjnych należności 
pieniężnych, który może być stosowany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

– Konieczną przesłanką zajęcia udziału oraz wierzytelności z niego wynikających jest 
przesłanie zawiadomienia o jego zajęciu do spółki – wyjaśnia Jakub Rychlik, doradca 
podatkowy. 

Jednocześnie organ egzekucyjny, czyli naczelnik urzędu skarbowego, wzywa spółkę, by nie 
wypłacała żadnych należności przysługujących zobowiązanemu do wysokości egzekwowanej kwoty. 
Zajęcie udziału staje się skuteczne z chwilą doręczenia spółce zawiadomienia o jego zajęciu.

Ponadto organ egzekucyjny kieruje do sądu rejestrowego wniosek o dokonanie w KRS wpisu o 
zajęciu udziału, zaś jego odpis przesyła zobowiązanemu. Powinien on również zawiadomić go, 
że nie wolno mu odebrać należności wynikających z udziału ani nim rozporządzać. Jeżeli przed 
zajęciem udziału nie został doręczony zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego, to organ 
egzekucyjny musi zadośćuczynić temu wymaganiu.

– Sprzedaż udziału nastąpi, gdy należności z niego przysługujące, np. dywidendy, są 
niewystarczające do pokrycia dochodzonej należności– ostrzega Jakub Rychlik.

Ekspert dodaje, że w tym celu organ egzekucyjny występuje do sądu rejestrowego o zarządzenie 
sprzedaży. Co do zasady, zbycie udziału nastąpi na podstawie ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. Jednak sprzedaż udziału może nastąpić osobie wskazanej przez 
spółkę, jeżeli umowa spółki ogranicza zbycie udziału. Dodatkowo spółka z o.o. musi zachować 
termin z wystąpieniem do sądu rejestrowego z wnioskiem o oszacowanie udziału, zaś nabywca 
udziału musi zapłacić w terminie dwóch tygodni od ustalenia ceny.

 

Opracowała: Ewa Matyszewska