Firmy mają czas do 21 maja na aneksowanie umów na czas określony

Firmy mają czas do 21 maja na aneksowanie umów na czas określony

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników na podstawie umów terminowych, które przekraczają dopuszczalne limity, ma obowiązek do 21 maja uzupełnić te umowy o informację o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takich umów.

Zgodnie z art. 251 k.p. w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 lutego 2016 r. okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Ograniczenia te nie mają jednak zastosowania do umów o pracę zawartych na czas określony:

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy;

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym;

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji;

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

Źródło: Artykuł