Ewidencja czasu pracy pracownika

Ewidencja czasu pracy pracownika

Pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika w formie imiennej karty. W przepisach nie ma wzoru takiej kartu dlatego może mieć ona dowolną formę musi zawierać jednak następujące pozycje:

– praca w poszczególnych dobach w tym praca w niedzielę i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy

– dyżury,

– urlopy,

– zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności

– w stosunku do młodocianych pracowników – czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Karta ewidencji czasu pracy nie jest tożsama z listą obecności pracownika.

Źródło: artykuł