Elektroniczne składanie deklaracji podatkowych

Elektroniczne składanie deklaracji podatkowych

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Nakładają one na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy, elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników.

Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP i przesyłane za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, pod warunkiem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje ich krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj. 31 stycznia. Deklaracje i informacje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Źródło: artykuł