Dokumentacja pracownicza – czas przechowywania dokumentów

Dokumentacja pracownicza – czas przechowywania dokumentów

 

Rodzaj dokumentacji

Okresy przechowywania dokumentacji

Dokumentacja płacowa, w tym listy płac, karty wynagrodzeń oraz inne dokumenty potrzebne do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty

50 lat od dnia zakończenia pracy przez ubezpieczonego (art. 125a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – Dz. U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.)

Akta osobowe pracowników

50 lat od dnia zakończenia pracy u danego pracodawcy (art. 51u ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. z 2016 r. poz. 1506)

Ewidencja czasu pracy kierowcy

3 lata od zakończenia okresu, którego dotyczy (art. 25 ust. 2 ustawy o czasie pracy kierowców – Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 ze zm.)

Ewidencja czasu pracy pracowników podlegających ogólnym, kodeksowym przepisom prawa pracy

3 lata od zakończenia okresu, którego dotyczy (przy braku podstawy prawnej przyjmuje się 3-letni okres przechowywania dokumentów z uwagi na 3-letni okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy)

Dokumentacja powypadkowa

10 lat (art. 234 § 31 K.p.)