Do 31 stycznia br. trzeba złożyć ZUS IWA za 2011 r.

Do 31 stycznia br. trzeba złożyć ZUS IWA za 2011 r.

Niektórzy płatnicy składek mają obowiązek przesłać do ZUS informację
o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za poprzedni
rok kalendarzowy. Przekazuje się ją na formularzu ZUS IWA w terminie
do 31 stycznia. Do 31 stycznia 2012 r. trzeba więc przekazać
informację ZUS IWA za 2011 r.

Na podstawie danych zawartych w informacji ZUS IWA (przekazanej za
trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe) ZUS ustala dla danego
płatnika wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie
wypadkowe obowiązującej go w nowym roku składkowym tego
ubezpieczenia. Rozpocznie się on 1 kwietnia 2012 r.

Informację ZUS IWA za 2011 r. ma obowiązek złożyć płatnik, który
spełnia łącznie następujące warunki:
w 2011 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego przynajmniej 10
ubezpieczonych,w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. oraz co
najmniej jeden dzień w styczniu 2012 r. – był nieprzerwanie zgłoszony 
w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe,
w dniu 31 grudnia 2011 r. był wpisany do rejestru REGON.

Ustalając liczbę ubezpieczonych w ciągu poszczególnych miesięcy
2011r., płatnik uwzględnia wszystkie osoby, które w danym miesiącu 
podlegały przynajmniej jeden dzień ubezpieczeniu wypadkowemu.

Informację ZUS IWA płatnik składek przesyła w takiej formie, w jakiej
przekazuje do ZUS wszystkie inne dokumenty ubezpieczeniowe (czyli
albo w formie elektronicznej, albo w formie papierowej).

Informacji ZUS IWA za 2011 r. nie składa płatnik, który:
1) chociażby w jednym miesiącu 2011 r. nie był płatnikiem składki na
ubezpieczenie wypadkowe,
2) w każdym miesiącu 2011 r. był płatnikiem składki na ubezpieczenie
wypadkowe, lecz nie był tym płatnikiem w styczniu 2012 r.

 

Źródło: artykuł