Czy sklep internetowy musi posiadać kasę rejestrującą?

Czy sklep internetowy musi posiadać kasę rejestrującą?

Zamierzam uruchomić sklep internetowy. Czy muszę instalować kasę rejestrującą?

Na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 i poz. 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwolnienie z ewidencjonowania do 31 grudnia 2012 r. dotyczy dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła. Skorzystanie z tego zwolnienia możliwe jest jedynie wówczas, gdy podatnik prowadzi szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.

Zwolnienie to nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie ww. czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Należy dodać, iż towary wymienione w § 4, których sprzedaż wyłącza z prawa do zwolnienia z ewidencjonowania to m.in. części samochodowych, sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny, wyroby z metali szlachetnych, nagrane płyty CD czy DVD, paliwa silnikowe, wyroby tytoniowe i alkoholowe.

 

Źródło: artykuł