Czas Pracy

Czas Pracy

Wymiar czasu pracy

– dla 1-miesięcznych okresów rozliczeniowych
Wymiar czasu pracy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. dla 1-miesięcznych okresów rozliczeniowych wynosi:

Miesiąc

Godziny pracy

Dni pracy
(po 8 godzin)

Obliczenia

styczeń

168

21

4 x 40 + 2 x 8 – 1 x 8

luty

160

20

4 x 40

marzec

184

23

4 x 40 + 3 x 8

kwiecień

152

19

4 x 40 – 1 x 8

maj

168

21

4 x 40 + 3 x 8 – 2 x 8

czerwiec

168

21

4 x 40 + 2 x 8 – 1 x 8

lipiec

168

21

4 x 40 + 1 x 8

sierpień

176

22

4 x 40 + 3 x 8 – 1 x 8

wrzesień

168

21

4 x 40 + 1 x 8

październik

176

22

4 x 40 + 2 x 8

listopad

160

20

4 x 40 + 2 x 8 – 2 x 8

grudzień

152

19

4 x 40 + 1 x 8 – 2 x 8

Podstawa prawna: art. 129 § 1 i art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

 

– dla 3-miesięcznych okresów rozliczeniowych
Wymiar czasu pracy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. dla 3- miesięcznych okresów rozliczeniowych wynosi:

Okres rozliczeniowy

Liczba godzin pracy

Liczba dni pracy (po 8 godzin)

Styczeń – marzec

512

64

Kwiecień – czerwiec

488

61

Lipiec – wrzesień

512

64

Październik – grudzień

488

61

Podstawa prawna: art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

– dla 4-miesięcznych okresów rozliczeniowych
Wymiar czasu pracy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. dla 4-miesięcznych okresów rozliczeniowych wynosi:

Okres rozliczeniowy

Liczba godzin pracy

Liczba dni pracy (po 8 godzin)

Styczeń – kwiecień

664

83

Maj – sierpień

680

85

Wrzesień – grudzień

656

82

Podstawa prawna: art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

– Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop w 2017 r.

Za niewykorzystany w całości lub części urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Oblicza się go przy użyciu współczynnika, który wyraża przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do przepracowania w danym roku kalendarzowym. Jest to zatem wartość obliczana w każdym roku odrębnie.

Sposób ustalania współczynnika określa przepis § 19 rozporządzenia urlopowego. Zgodnie dyspozycją zawartą w tym przepisie, od liczby dni w danym roku kalendarzowym odejmuje się łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

Wykaz świąt ustawowo wolnych od pracy zawiera ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. nr 4, poz. 28 z późn. zm.).

Ważne: W 2017 r. współczynnik do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracownika pełnoetatowego wyniesie 20,83 i wynika z wyliczenia: [365 dni roku – (53 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne)] = 250 dni; 250 dni : 12 = 20,83.

Przy niepełnym wymiarze wyniesie przykładowo:

 

  • 15,62 dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu,
  • 10,42 dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu.
  • 5,21 dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu.
  • 6,94 dla pracownika zatrudnionego na 1/3 etatu.