Codzienny wyciąg z konta firmy już od 1 września

Codzienny wyciąg z konta firmy już od 1 września

Zmiany, które mają wejść w życie 1.09.2017 r. spowodują, że na podatnikach będzie spoczywać obowiązek codziennego przekazywania za pośrednictwem banków wyciągów z rachunków bankowych oraz rachunków w SKOKach. Informacje te będą trafiały bezpośrednio do Szefa KAS.

Wskazany projekt przewiduje przede wszystkim dodanie przepisów art. 82 § 1c-1g ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. To właśnie z tych przepisów wynikać ma obowiązek przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej wyciągów z rachunków bankowych oraz rachunków w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (zob. projektowany art. 82 § 1c o.p.) oraz zakres tego obowiązku.

Obowiązek przekazywania wyciągów dotyczyć ma większości osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – dalej u.s.d.g.).

Źródło: Artykuł