Aby zarejestrować firmę trzeba mieć prawo do lokalu

Aby zarejestrować firmę trzeba mieć prawo do lokalu

Od 19 maja przedsiębiorca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG. W przypadku niedostarczenia tytułu prawnego na wezwanie organu ewidencyjnego przedsiębiorcy grozi wykreślenie z CEIDG.

Nowe przepisy ograniczają przede wszystkim liczbę danych wymaganych we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej. Wprowadzona została także możliwość „rezygnacji” z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej.

Po nowelizacji przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG. Tytułu tego nie dołącza się do wniosku o wpis do CEIDG, natomiast trzeba go przedstawić organowi ewidencyjnemu na jego wezwanie – w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania.

Minister gospodarki, w drodze decyzji administracyjnej, wykreśli przedsiębiorcę z CEIDG, jeżeli mimo omawianego wezwania przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości lub nie dokona zmiany swojego wpisu.

Źródło: Artykuł