Abolicja składek na ZUS zacznie się już od 15 stycznia

Abolicja składek na ZUS zacznie się już od 15 stycznia

Od wtorku 15 stycznia 2013 można wnioskować o umorzenie zaległych składek ZUS. Akcja ma potrwać 24 miesiące.

Jaka jest podstawa prawna abolicji?

Z dniem 15 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551). Ustawa umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku?

– osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej, bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.

– spadkobiercy i osoby trzecie wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Jakie należności można umorzyć?

– składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności,

– składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,

– odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu,

– opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.

Jakie są warunki umorzenia zaległości?

– nieposiadanie na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności niepodlegających umorzeniu za wyjątkiem należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r.

– spłata należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty.

Jaki jest termin na złożenie wniosku?

Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o umorzenie należności w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 15 stycznia 2013 r. Natomiast osoby, którym ZUS po dniu wejścia w życie ustawy wyda decyzję o:

– podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,

– wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.,

– przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią

będą mogły złożyć taki wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji, chyba że termin 24 miesięcy jest dłuższy.

Od kiedy można składać wnioski o umorzenie z mocy ustawy umorzeniowej z dnia 9 listopada 2012 r.?

Wnioski można składać już od 15 stycznia 2013 r., bowiem tego dnia ustawa umorzeniowa z dnia 9 listopada 2012 r. wchodzi w życie i jest obowiązującym aktem prawnym. Wnioski złożone wcześniej spowodują decyzję odmowną.

Gdzie składać wnioski?

Można je złożyć w dowolnym oddziale ZUS lub za pośrednictwem poczty.

Czy składki na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy też polegają umorzeniu?

Tak, ale tylko za te same okresy, za które zostały umorzone składki na ubezpieczenia społeczne.

Co się dzieje jeśli ZUS prowadzi przeciw mnie egzekucję składek?

Złożenie wniosku o umorzenie zadłużenia spowoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego, ale w przypadku czynnych przedsiębiorców jest to możliwe dopiero po weryfikacji na zasadach pomocy publicznej.

Jakie będą skutki umorzenia składek?

Okresy i umorzone kwoty nie będą uwzględniane przy ustalaniu prawa i wysokości rent, emerytur i innych świadczeń, a świadczenia przyznane przed ich umorzeniem mogą być weryfikowane.

Czy można dochodzić zwrotu nadpłaconych składek?

Nie, ustawa nie przewiduje żadnych zwrotów kwot już zapłaconych.

Jakie dokumenty trzeba posiadać?

W przypadku osób nie prowadzących pozarolniczej działalności w dniu 1 września 2012 r. oraz w dniu złożenia wniosku o umorzenie, jedynym dokumentem będzie poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu złożenia wniosku o umorzenie, dokumentami składanymi przez dłużnika będą:

poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności,

– wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=8387

lub

– wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2010121081001.pdf,

– oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej (druk oświadczenia jest dostępny w jednostkach ZUS oraz na stronie: www.zus.pl),

– zaświadczenia/oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

Dokumenty dostępne są także na każdej sali obsługi w każdej jednostce ZUS.

Źródło: www.wyborcza.biz