31 stycznia – ostatni moment

31 stycznia – ostatni moment

31 stycznia – ostatni moment na odstąpienie od wypłaty świadczeń urlopowych i nietworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Pracodawca zatrudniający 20 lub więcej pracowników:

Zgodnie z ustawą każdy pracodawca zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty ma obowiązek tworzenia funduszu świadczeń socjalnych. Może on jednak zrezygnować z tworzenia funduszu tylko poprzez wprowadzenie odpowiedniego przepisu do układu zbiorowego pracy, a jeżeli nie jest objęty układem, to do regulaminu wynagradzania. W każdym przypadku potrzebna jest zgoda zakładowej organizacji związkowej. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w zakładzie obowiązuje regulamin, a nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takim przypadku przepis o zwolnieniu z obowiązku tworzenia funduszu uzgadnia się z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

 

Pracodawca zatrudniający do 20 pracowników:

Pracodawcy, którzy na dzień 1 stycznia zatrudniają mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą tworzyć fundusz lub wypłacać tzw. świadczenia urlopowe. Mogą oni też podjąć decyzje o nietworzeniu funduszu i niewypłacaniu świadczeń urlopowych. Jeżeli nie są oni objęci układem zbiorowym pracy ani regulaminem wynagradzania, stosowna informacja powinna zostać przekazana pracownikom do 31 stycznia danego roku kalendarzowego w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Może to być zatem ogłoszenie na tablicy ogłoszeń bądź e-mail rozesłany do wszystkich pracowników, jeżeli taki jest przyjęty sposób komunikowania się w firmie. Ważne jest jednak, aby informacja to została przekazana przed 31 stycznia. W innym bowiem wypadku pracodawca nie zwolni się od obowiązku tworzenia funduszu bądź wypłaty świadczenia urlopowego.