Tarcza 4.0

Tarcza 4.0

Do najważniejszych rozwiązań antykryzysowych wprowadzonych tarczą 4.0 należy zaliczyć m.in.:

w zakresie prawa pracy:
doprecyzowanie warunków wykonywania pracy zdalnej,
prawo udzielenia urlopu zaległego bez zgody pracownika,
rozszerzenie zakresu uprawnionych do wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy,
wprowadzenie kryterium istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń,
możliwość zawieszenia obowiązku tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS, dokonywania odpisu podstawowego i wypłaty świadczeń urlopowych,
ograniczenie maksymalnej wysokości odpraw,
wprowadzenie dopłat do oprocentowania kredytów na zapewnienie płynności finansowej,
możliwość otrzymania dofinansowania z FGŚP do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy,
zmiany w definiowaniu pojęcia spadku obrotów przy ubieganiu się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych składek,
zmiany w zakresie umorzenia mikropożyczki,
modyfikacje regulacji w zakresie świadczenia postojowego,
przesunięcie terminu opłaty za użytkowanie wieczyste,
zmiany dotyczące prawa spółek.
Tarcza 4.0 dokonuje również zmian w zakresie podatków. Do najważniejszych należy zaliczyć m.in.:

w VAT – przesunięcie terminu wejścia w życie nowego JPK_VAT (z 1 lipca br. na 1 października br.),
w CIT i PIT:
zmiany w zakresie odliczania darowizn,
modyfikacje przepisów dotyczących ulgi na złe długi u wierzyciela,
czasowe zwolnienie z podatku od przychodów z budynków,
zmiany związane z cenami transferowymi,
możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kar umownych związanych z wadliwością towarów/usług spowodowaną COVID-19,
modyfikacje w zakresie certyfikatu rezydencji.
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. (tarcza 4.0) weszła w życie z dniem 24 czerwca 2020 r. (z licznymi wyjątkami).

Kasy fiskalne on-line – przypominamy , że został przesunięty termin obowiązkowej instalacji dla pewnych grup.

Kasy fiskalne on-line – przypominamy , że został przesunięty termin obowiązkowej instalacji dla pewnych grup.

W związku z istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i podejmowanymi szeroko przez administrację publiczną działaniami mającymi na celu minimalizację zagrożenia funkcjonowania społeczeństwa i państwa, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. poz. 1059).

Przepisy tego rozporządzenia przedłużają stosowanie używanych dotąd kas przez podatników:

świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania – do dnia 31 grudnia 2020 r.,
dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych – do dnia 31 grudnia 2020 r.,
świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu) – do dnia 30 czerwca 2021 r.
W związku z przesunięciem terminów obowiązkowego stosowania kas on-line przez ww. podatników, w § 1 ust. 2 rozporządzenia przedłużono również terminy przyjęte za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na potrzeby ulgi na zakup kas on-line – odpowiednio na dzień 1 stycznia 2021 r. oraz 1 lipca 2021 r.

Nie będzie na Śląsku dotacji na kapitał obrotowy

Nie będzie na Śląsku dotacji na kapitał obrotowy

Na Śląsku dotacje na kapitał obrotowy „trochę były, trochę nie”. Ważne, że więcej ich już nie będzie

Przedsiębiorcy oczekujący dotacji na kapitał obrotowy na Śląsku mogą poczuć się rozczarowani. Mimo ogromnej kwoty przeznaczonej na wsparcie dla firm wszelkie nabory już się zakończyły. Marszałek został z pustą sakiewką i nie planuje nowych programów.

Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorców to instrument finansowy, który pod koniec maja, jako element walki z gospodarczymi skutkami pandemii ogłosiło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Od tego czasu dziesiątki tysięcy przedsiębiorców z całej Polski poszukuje informacji w urzędach marszałkowskich oraz regionalnych punktach informacyjnych odpowiedzialnych za wdrożenie i przebieg „konkursów”.

Nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm mają za sobą już takie województwa jak: opolskie, pomorskie, czy podlaskie. W tym miejscu dostępny jest bieżący status większości z nich. Inne regiony są w trakcie wdrażania dotacji, a jeszcze inne już na samym początku informowały, że nie planują wdrożenia specjalnych, odrębnych konkursów, które zapowiadała Minister Jarosińska-Jedynak. Jednym z takich „autonomicznych” województw jest Śląsk.

Dotacje na kapitał obrotowy Śląsk

Mimo dużego zainteresowania dotacjami na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorców, specjalnego konkursu na Śląsku nie będzie. Jak informuje nas Łukasz Tofilski, Koordynator Sieci PIFE w woj. śląskim, Specjalista ds. funduszy europejskich, województwo wdrożyło już programy wsparcia i innych wdrażać nie planuje. Ostatni z dostępnych programów dla MŚP zakończył się 24 czerwca, a na jego cel województwo przeznaczyło wszystkie dostępne środki.

Kwota była zacna i wyniosła 148 mln, jednak skierowana do całego sektora MŚP w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, a nie – jak zakładało Ministerstwo – jedynie mikro i małych firm.

– W ramach środków RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 głównym elementem wsparcia był nabór wniosków skierowany do sektora MŚP – konkurs w ramach Działania 3.2. Konkurs ten – ogłoszony przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – trwał od 28 kwietnia do 23 czerwca br. (…). Nabór wniosków w ramach tego konkursu został zakończony. Dofinansowanie w Działaniu 3.2 było przeznaczone na finansowanie inwestycji w MŚP, ale było również możliwe finansowanie kosztów obrotowych, zgodnie z Regulaminem konkursu – przekonuje Łukasz Tofilski.

Nie przegap: Minister wyjaśnia, czy będą dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm

Informację tę potwierdza zamieszczony dnia 2 lipca komunikat na stronie slaskie.pl, w którym czytamy, że – wszystkie środki dla przedsiębiorców dostępne w ramach RPO WSL zostały skierowane na finansowanie śląskiego Pakietu dla Gospodarki i na obecną chwilę nie ma w regionie dodatkowych środków na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorców.

Autonomia Śląska

O tym, że Marszałek województwa śląskiego nie planuje wdrażać oddzielnego programu na dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm, wiadomo było już kilku tygodni. Potwierdza to także – nieco po niewczasie – Minister Jarosińska-Jedynak, w opublikowanym kilka dni temu komunikacie. Czytamy w nim bowiem, że jedynie 3 województwa postanowiły nie wdrażać specjalnych konkursów, a jedynie zmodyfikować regulaminy już trwających.

– Część regionów zastosowała mniejsze lub większe modyfikacje ustalonych zasad, które polegają na innych kryteriach dostępu lub zawężeniu wsparcia dla wybranych branż (mazowieckiedolnośląskie, pomorskie). Część wdrożyła opracowane przez siebie mechanizmy wsparcia mikro- i małych firm, w których kapitał obrotowy pojawił się jako element możliwy do wsparcia (lubuskie, małopolskie, śląskie) – podkreślała Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Niemniej jednak wielu przedsiębiorców liczyło, że zapowiadane przez Ministerstwo wsparcie będzie instrumentem, który równo potraktuje wszystkie części Polski tak, jak zrobiono w przypadku firm średniej wielkości. W ich przypadku bowiem za przebieg dotacji odpowiedzialna jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zródło: https://antybiz.pl/

29.06.2020 (w poniedziałek) do naszych Klientów został wysłany mail z informacją na temat Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Prosimy klientów posiadających spółki: jawne, komandytowe, akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością o pilne zaznajomienie się z treścią maila. Dla spółek zarejestrowanych do 13 października 2019 roku termin rejestracji mija 13 lipca 2020 roku.

29.06.2020 (w poniedziałek) do naszych Klientów został wysłany mail z informacją na temat Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Prosimy klientów posiadających spółki: jawne, komandytowe, akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością o pilne zaznajomienie się z treścią maila. Dla spółek zarejestrowanych do 13 października 2019 roku termin rejestracji mija 13 lipca 2020 roku.

https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-do-centralnego-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych