AKTUALNOŚCI

Espinoza: Milenialsi to nie roszczeniowe bachory. Potrafią ciężko pracować, ale muszą widzieć sens

Email Drukuj PDF

Wkrótce na rynku pracy zostaną tylko milenialsi, czyli osoby urodzone w latach 1984–1997. Firmy, które ich nie zrozumieją, czeka zmierzch.

Czytałem ostatnio artykuł, w którym ludzie odpowiedzialni za kadry narzekali, że młodzi kandydaci do pracy mają muchy w nosie, są kapryśni, wymagający i nie doceniają tego, co im się oferuje. Pewien chłopak odrzucił ofertę pracy dlatego, że pracodawca nie dawał karnetu open na siłownię. Młodzi są rozpieszczeni?

Nie sądzę. Mówimy o pokoleniu Y, czyli ludziach urodzonych między 1984 a 1997 r., o milenialsach. Dla nich to, że jako pracodawca płacisz dobre pieniądze, że tworzysz ścieżkę kariery, umożliwiając awans, jest „oczywistą oczywistością”. Tego oczekują na wstępie, nie jest to dla nich żadna wartość dodana, tylko podstawa. I jeśli podstawa jest zapewniona, to wtedy zaczynają zwracać uwagę na dodatki, takie jak choćby siłownia. Nie sądzę, by chęć posiadania bogatego pakietu socjalnego była przejawem rozpieszczenia.

Każdy pracodawca powinien przeczytać ten artykuł.

Źródło : Artykuł

 

Od czerwca emeryt i rencista będzie mógł zarobić więcej bez wpływu na otrzymywane świadczenie

Email Drukuj PDF

W czerwcu 2016 r. emeryt oraz rencista będzie mógł dorobić o 80,20 zł więcej niż w maju. Od czerwca wzrośnie bowiem wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (od 1 czerwca 2016 r. - 2927,10 zł, do 31 maja kwota ta wynosi 2846,90 zł),. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 czerwca - 5436 zł, do 31 maja było 5287,10 zł), prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu.

Źródło: Artykuł

 

Masz słupy energetyczne na działce? Możesz otrzymać pieniądze

Email Drukuj PDF

Kupiłem 4 ha gruntu, który jest częściowo przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, a częściowo pod uprawy rolne. Przez działkę przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. Zgodnie z przepisami w odległości 15 m od niego nie może być żadnych budynków ani nie mogą rosnąć drzewa. Oprócz tego działkę przecina na długości 40 metrów linia energetyczna z dwoma słupami. Czy jako nowy właściciel gruntu mogę jeszcze wystąpić do spółki gazownictwa i zakładu energetycznego o ustanowienie służebności przesyłu – pyta pan Michał.

Zakup gruntu z wybudowaną wcześniej infrastrukturą przesyłową nie wyklucza możliwości ubiegania się o ustanowienie odpłatnej służebności. Każdy kolejny właściciel nieruchomości może żądać rekompensaty za straty związane z ograniczeniem możliwości wykorzystania działki zgodnie z jej przeznaczeniem. Nawet wieloletnia zwłoka w wystąpieniu z żądaniem zapłaty nie może być rozumiana jako domniemane zrzeczenie się prawa do ustanowienia odpłatnej służebności związanej z korzystaniem z gruntu przez czerpiące z tego profity przedsiębiorstwo przesyłowe.

Źródło: Artykuł

 

Aby zarejestrować firmę trzeba mieć prawo do lokalu

Email Drukuj PDF

Od 19 maja przedsiębiorca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG. W przypadku niedostarczenia tytułu prawnego na wezwanie organu ewidencyjnego przedsiębiorcy grozi wykreślenie z CEIDG.

Nowe przepisy ograniczają przede wszystkim liczbę danych wymaganych we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej. Wprowadzona została także możliwość "rezygnacji" z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej.

Po nowelizacji przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG. Tytułu tego nie dołącza się do wniosku o wpis do CEIDG, natomiast trzeba go przedstawić organowi ewidencyjnemu na jego wezwanie - w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania.

Minister gospodarki, w drodze decyzji administracyjnej, wykreśli przedsiębiorcę z CEIDG, jeżeli mimo omawianego wezwania przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości lub nie dokona zmiany swojego wpisu.

Źródło: Artykuł

 

Z takim prawem muszą się mierzyć polskie firmy

Email Drukuj PDF

Przejrzyste prawo, proste przepisy - od lat obiecują je polskim przedsiębiorcom kolejne rządy. Czytając zapisy uchwalonej niedawno przez Sejm noweli Ordynacji podatkowej trudno nie odnieść wrażenia, że to wciąż jedynie puste hasła.

"Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 12 w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. mogą przekazywać dane w postaci elektronicznej.

Ale niejasne zapisy to niejedyny problem dla firm. Powyższa ustawa wprowadza bowiem obowiązek składania od 1 stycznia 2017 roku przez małych i średnich przedsiębiorców (a mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 roku) tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Przedsiębiorcy będą musieli – na żądanie urzędników skarbowych – generować specjalny plik z danymi z ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, danych z magazynu, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, faktur VAT, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów.

Po raz pierwszy dane (na początek jedynie z ewidencji VAT) będą musiały być przesłane do 25 lutego 2017 r. (za styczeń), co oznacza, że przedsiębiorcy mają tylko kilka miesięcy na aktualizację oprogramowania.

Źródło: Artykuł

 

UWAGA! Biuro nieczynne

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że dnia

27-05-2016r.

(piątek - dzień po święcie Bożego Ciała)

Biuro będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

Doradca Podatkowy Artur Lubicz-Posochowski

 

Składki ZUS wspólników spółki mogą być opłacane z jej rachunku bankowego

Email Drukuj PDF

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność np. w formie spółki jawnej, komandytowej czy partnerskiej, są dla siebie płatnikami składek ubezpieczeniowych do ZUS. Oznacza to, że finansują je same za siebie, w całości z własnych środków. Mają obowiązek opłacać je w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.

ZUS wskazał, że grupa podmiotów określona m.in. w art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji nie została co prawda normatywnie uprawniona (poprzez odesłanie z art. 31 ustawy o sus) do dokonywania takich wpłat, ale nie oznacza to, że podmioty te nie mogą ich realizować. Mogą one dokonać fizycznej wpłaty na rzecz płatnika (tu: wspólnika) z pewnym zastrzeżeniem. Wpłaty z tytułu składek są bowiem dokonywane dedykowanymi dokumentami płatniczymi określonymi w wydanym w tej sprawie rozporządzeniu Ministra Finansów, wypełnianymi zgodnie z zawartą w nim instrukcją. Jeśli z dowodu wpłaty jednoznacznie wynika, którego płatnika dotyczą przekazane środki, czyli jest zachowana zgodność danych identyfikacyjnych wykazanych na dowodzie wpłaty z danymi, na podstawie których zostało założone konto płatnika, to ZUS przyjmuje, że należności zostały opłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Źródło: Artykuł

 

Zgłaszanie wyboru formy opodatkowania przez CEIDG

Email Drukuj PDF

Od dzisiaj, tj. od 19 maja 2016 r., obowiązują nowe przepisy w zakresie zgłaszania wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dzięki zmianom, jakie przyniosły, już nie tylko podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, ale także ją kontynuujący mogą dokonywać wyboru formy opodatkowania za pośrednictwem CEIDG.

Przypomnijmy, że dotychczas tylko podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogli wybór formy opodatkowania zgłaszać składając oświadczenie w tym zakresie we wniosku o wpis do CEIDG na formularzu CEIDG-1 jednocześnie z rejestracją działalności gospodarczej. Dotychczas obowiązujące przepisy ustaw podatkowych taką możliwość dawały również wspólnikom spółki cywilnej osób fizycznych rozpoczynającym prowadzenie działalności, którzy wybierali ryczałt ewidencjonowany. W wyniku nowelizacji również przedsiębiorcy kontynuujący działalność gospodarczą zyskali możliwość dokonania tego za pośrednictwem CEIDG.

Co równie istotne, złożenie oświadczenia (wniosku) o wyborze formy opodatkowania na druku CEIDG-1 pozostaje prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Ustawodawca nie zlikwidował bowiem jednocześnie możliwości zgłoszenia wyboru formy opodatkowania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Należy jednak podkreślić, że podatnicy będący w 2016 r. przedsiębiorcami kontynuującymi działalność gospodarczą, w praktyce po raz pierwszy z nowych możliwości będą mogli skorzystać dokonując wyborów w omawianym zakresie na 2017 r.

Źródło: Artykuł

 

Sejm docisnął przedsiębiorców. Dodał nowe obowiązki na ostatnią chwilę

Email Drukuj PDF

Już od 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc przesyłać dane z ewidencji VAT w strukturze JPK. A mikroprzedsiębiorcy od początku 2018 r.

Tak zadecydował w piątek Sejm. To duże przyspieszenie. Uchwalone bowiem w zeszłym roku przepisy zobowiązują te grupy przedsiębiorców do przesyłania danych w formacie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dopiero od lipca 2018 r. Od tego momentu będą oni musieli – na żądanie urzędników – generować plik z danymi z systemu księgowo-finansowego dotyczącymi siedmiu struktur. Chodzi o księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, dane z magazynu, ewidencję zakupu i sprzedaży VAT,faktury VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję przychodów.

Wszystko wskazuje jednak na to, że mali, średni i mikroprzedsiębiorcy będą musieli wdrożyć u siebie nowe systemy informatyczne znacznie szybciej. To skutek wprowadzenia przez Sejm obowiązku przesyłania danych z ewidencji VAT już od 2017 r. (a w przypadku mikroprzedsiębiorców – od 2018 r.). Poprawkę autorstwa PiS w tym zakresie przegłosowano na piątkowym posiedzeniu.

Co więcej, dane te trzeba będzie przesyłać nie na żądanie, ale automatycznie, co miesiąc.

Źródło: Artykuł

 

Firmy mają czas do 21 maja na aneksowanie umów na czas określony

Email Drukuj PDF

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników na podstawie umów terminowych, które przekraczają dopuszczalne limity, ma obowiązek do 21 maja uzupełnić te umowy o informację o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takich umów.

Zgodnie z art. 251 k.p. w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 lutego 2016 r. okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Ograniczenia te nie mają jednak zastosowania do umów o pracę zawartych na czas określony:

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy;

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym;

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji;

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

Źródło: Artykuł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby
"E-księgowość - innowacyjne metody obsługi klientów oraz organizacji pracy w biurze rachunkowym
z wykorzystaniem technologii e- biznes oraz ICT"
Beneficjent: BILANS Lubicz - Posochowski Artur & Słota Lucyna Spółka Cywilna. Wartość projektu: 355.142,00 PLN - Wartość dofinansowania: 174.660,00PLN Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

O FIRMIE | AKTUALNOŚCI | NASZE USŁUGI | WSKAŹNIKI | DO POBRANIA | KONTAKT | KANCELARIA ONLINE
Bilans S.C. Bytom ul. Powstańców Warszawskich 31 tel. 32 787 64 64
designed by PUNKT D  code Strony internetowe - FHU Jurand, Fotografie: SGF Piotr Wojtowicz