AKTUALNOŚCI

Dane o zaległościach w BIG

Email Drukuj PDF

W przyszłym roku urzędy skarbowe, samorządy oraz ZUS będą powiadamiały biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach prawno-podatkowych osób fizycznych i firm. Takie rozwiązanie Ministerstwo Gospodarki zapisało w projekcie założeń do nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej.

Najniższa wartość zaległości, o jakiej te instytucje będą informować, to 500 zł. Według założeń do projektu, nowe przepisy powinny wejść w życie 1 stycznia 2016.

Źródło: artykuł

 

Elektroniczne składanie deklaracji podatkowych

Email Drukuj PDF

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Nakładają one na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy, elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników.

Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP i przesyłane za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, pod warunkiem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje ich krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj. 31 stycznia. Deklaracje i informacje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Źródło: artykuł

 

Zmiana druku SD-Z2

Email Drukuj PDF

Zgodnie z projektem przygotowanym przez resort finansów zmianie ulegnie wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2, tak aby uwzględniał wszystkie formy otrzymania środków pieniężnych uprawniające do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.Dojdzie tutaj pozycja otrzymania środków na rachunek płatniczy w związku z nowelizacją ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw zmienione zostało brzmienie przepisu regulującego to zwolnienie.

Złożenie zgłoszenia SD-Z2 jest warunkiem zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, w przypadku nabycia przez małżonka, wstępnych, zstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma czy macochę własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy.

Źródło: artykuł

 

Terminy składania deklaracji podatkowych

Email Drukuj PDF

Od 1 stycznia 2015 r. przepis art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), ma nowe brzmienie nadane ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Poz. 1171): „Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.". Nowa jest tylko końcowa część przepisu. Na tą chwilę wyjątek jest jeden i dotyczy terminu składania deklaracji VAT w procedurze szczególnej rozliczania VAT od usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, zlokalizowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej – procedurze MOSS (art. 130c ust. 3 oraz art. 133 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług).

Zmiany nie dotyczą także terminów płatności podatków, zasady obliczania terminów płatności podatków i terminów składania deklaracji pozostają niezmienione, z w/w wyjątkiem. Obecnie nie są planowane zmiany przepisów wprowadzających inne wyłączenia.

Źródło: artykuł

 

Pozostał tydzień na ubieganie się o umorzenie zaległych składek

Email Drukuj PDF

W dniu 15 stycznia 2015 r. mija ostatni dzień w którym można skorzystać z abolicji składek ZUS za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Źródło: artykuł

 

Samochody służbowe a ich prywatne użytkowanie

Email Drukuj PDF

Wraz z 1 stycznia 2015 roku zmienią się zasady ustalania przychodu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, nowe przepisy będą określać zryczałtowaną wysokość przychodów na podstawie pojemności silnika i liczby dni korzystania z pojazdu.

Nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają pierwszeństwo przed przepisami wewnątrzzakładowymi.

Źródło: artykuł

 

Nowe zasady oskłądkowania zleceń

Email Drukuj PDF

Obowiązkiem ubezpieczeń społecznych (rentownego i emerytalnego) od 1 stycznia 2015 roku objęci zostaną członkowie rad nadzorczych bez względu na posiadane przez nich inne tytuły do ubezpieczeń społecznych.

Rolnicy, którzy podejmą zatrudnienie na np.umowę zlecenie a ich miesięczne wynagrodzenie nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia będą mogli nadal korzystać z ubezpieczenia w KRUS.

Od stycznia 2016 roku zmienione zostaną zasady oskładkowania zleceniobiorców posiadających jednocześnie inne tytuły ubezpieczeń.

Źródło: artykuł

 

Abolicja składkowa

Email Drukuj PDF

Płatnicy lub spadkobiercy płatników chcący skorzystać z abolicji składkowej (dotyczy okresu od 01/1999 do 02/2009) muszą złożyć wniosek najpóźniej 15 stycznia 2015 roku. Może on zostać złożony w ZUS lub wysłany pocztą (ważna jest data stempla pocztowego).

Źródło: artykuł

 

Kogo skontroluje fiskus w 2015 roku

Email Drukuj PDF

Urzędy w 2015 roku będą kontrolować przede wszystkim firmy z 12 branż:

- doradztwo i inne usł. niematerialne,

- produkcja materiałów budowlanych, usługi budowlane,

- działalność agentów sprzedaży towarów, nieruchomości,

- handel hurtowy pozostały,

- produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi,

- paliwa, recykling,

- motoryzacja, transport, logistyka,

- e-handel usł. informatyczne,

- produkcja i handel elektroniką.

 

Obszarem najbardziej zagrożonym nieprawidłościami jest VAT, błędy te dotyczą przede wszystkim:

- "odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, z tytułu których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia,

- niewykazywania do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur, czy

- ewidencjonowania faktur zakupu niemających związku z osiąganym przychodem,

- prowadzenia sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej oraz

- błędnego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego".

Źródło: artykuł
 

Ewidencja czasu pracy pracownika

Email Drukuj PDF

Pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika w formie imiennej karty. W przepisach nie ma wzoru takiej kartu dlatego może mieć ona dowolną formę musi zawierać jednak następujące pozycje:

- praca w poszczególnych dobach w tym praca w niedzielę i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy

- dyżury,

- urlopy,

- zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności

- w stosunku do młodocianych pracowników - czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Karta ewidencji czasu pracy nie jest tożsama z listą obecności pracownika.

Źródło: artykuł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby
"E-księgowość - innowacyjne metody obsługi klientów oraz organizacji pracy w biurze rachunkowym
z wykorzystaniem technologii e- biznes oraz ICT"
Beneficjent: BILANS Lubicz - Posochowski Artur & Słota Lucyna Spółka Cywilna. Wartość projektu: 355.142,00 PLN - Wartość dofinansowania: 174.660,00PLN Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

O FIRMIE | AKTUALNOŚCI | NASZE USŁUGI | WSKAŹNIKI | DO POBRANIA | KONTAKT | KANCELARIA ONLINE
Bilans S.C. Bytom ul. Powstańców Warszawskich 31 tel. 32 787 64 64
designed by PUNKT D  code Strony internetowe - FHU Jurand, Fotografie: SGF Piotr Wojtowicz